Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Stypendium szkolne/ zasiłek szkolny


Podstawa prawna


1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

2. Uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr XVI/106/2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piotrków Kujawski oraz udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Uprawnionymi  do  otrzymania  stypendium są:

 

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:


1. Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia

2. Wniosek dyrektora szkołyWniosek należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.Dochody  uprawniające do  otrzymania  stypendium:


1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy tj. 528 zł.

Miesięczna wysokość dochodu  jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy,
o której mowa wyżej, a za dochód  uważa się sumę miesięcznych przychodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej
na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej o których mowa w ustawie
z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego o którym mowa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, świadczenia pieniężnego o którym mowa w art.8a ust.1 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o Karcie Polaka.


Stypendium szkolne może być udzielane  w formie:


1.
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;


2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych.


3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Informacje dotyczące zasiłku szkolnego


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są m.in.:

  • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,

  • klęska żywiołowa,

  • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,

  • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Termin składania wniosków o zasiłek szkolny wynosi do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Wniosek może złożyć:

  • rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,

  • pełnoletni uczeń,

  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

  1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData