Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr XIX/106/2020 z dnia 28 września 2020 r.
    w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej( art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2023 r. poz.901 ze zm.) – obecnie jest to 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 345,00 zł mies. od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

Druk o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim lub można pobrać ze strony internetowej: bip.mgops.piotrkowkujawski.pl.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w terminie od 01 do 15 września 2023 roku.

Dokumenty , które należy dołączyć do wniosku w zależności od sytuacji rodziny:

1) zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień 2023r;

2) w przypadku osób bezrobotnych: a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, b) osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o nie wykonywaniu zatrudnienia;

3) informację o wysokości otrzymywanych alimentów;

4) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt);

5) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

6) nakaz płatniczy właściwego organu gminy/miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni gospodarstwa rolnego oraz dokument potwierdzający opłacanie składek do KRUS.

7) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

8) zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej potwierdzajace uczęszczanie dziecka do szkoły.

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących :

- zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych (gry edukacyjne, modele edukacyjnych, tablice interaktywne i multimedialne, zestawy badawcze);

- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, toreb sportowych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego;

 - zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, tabletów, notebooków, pendrive, oprogramowań programów edukacyjnych i naukowych, drukarek, tuszy i tonerów do drukarek, papieru ksero, biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko;

-  zakupu okularów i soczewek korekcyjnych;

- zakupu stroju galowego oraz mundurów;

- zakupu przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk (w tym ubioru roboczego);

- zakupu sprzętu sportowego i odzieży sportowej (dres sportowy, skarpety sportowe, bluza sportowa, bluzka sportowa, spodnie sportowe, spodenki sportowe, koszula sportowa, koszulka sportowa, t-shirt, getry, leginsy, strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen);

- pokrycia kosztów opłat w wycieczkach szkolnych, „zielonych szkołach", wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów, muzeów, obozów naukowych, imprez organizowanych przez szkołę;

-pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub zajęciach edukacyjnych i sportowych (zajęć muzycznych, tanecznych, plastycznych, kółek tematycznych, logopedycznych, wyrównawczych, opłata za korzystanie z pływalni) oraz zakup sprzętu do nauki gry na instrumencie;

- pokrycia opłat za dojazdy do i ze szkoły, za pobyt w internacie, jeśli nie są finansowane z dodatków do zasiłku rodzinnego.

- pokrycie kosztów abonamentu internetowego /od września 2023 r. do czerwca 2024 r./

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, lektur szkolnych i książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych kosztów i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie tych kosztów, w tym na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz imiennych dokumentów. W związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur ( wystawionych na Wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacone będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów.

Oczekiwany termin dostarczenia dokumentów potwierdzających w/w wydatki do stypendium szkolnego to:

- w I sem. roku szkolnego 2023/2024 – do 15 grudnia 2023 r. / faktury za okres lipiec -grudzień 2023 r./

- w II sem. roku szkolnego 2023/2024 – do 15 czerwca 2024 r. / faktury za okres styczeń - czerwiec 2024r./

ZASIŁEK SZKOLNY : może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonów.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData