Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Od 1 października 2008 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawski zajmuje się realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 169 ze zm.).

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń można uzyskać w MGOPS w Piotrkowie Kujawskim, pokój Nr 3, I Pietro.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osobą uprawnioną do świadczeń z FA jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty na podstawie wyroku lub ugody zawartej przed sądem, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika; 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W takich przypadkach zaświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji poza granicami kraju lub niemożność wszczęcia egzekucji wystawia sąd okręgowy.

Świadczenia z FA przysługują dziecku do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z FA przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 725 zł.

Świadczenia z FA nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

- zawarła związek małżeński.

Dziecko, które ma zasądzone alimenty, nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie je wychowującego. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub aktualny mąż nie płaci zasądzonych alimentów, wówczas do składu rodziny nie wlicza się rodzica zobowiązanego do alimentów.

Do wniosku  należy dołączyć:

  • zaświadczenie organu egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy lub oświadczenie,

  • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 • zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015r.;

  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny osiągniętych w 2015 roku (z uwzględnieniem kwoty zwrotu na dziecko z PIT-u UZ)

 • oświadczenie o dochodzie na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w 2015 roku, wszystkich pełnoletnich członków rodziny;

  • odpis podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

  • odpis zabezpieczenia powództwa o alimenty,

  • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd,

  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

  • zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej  lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

ZMIANY W DOCHODZIE

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2015 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu (m.in. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy, decyzję o utracie świadczeń z organu właściwego oraz Pit-y z 2015r. potwierdzające wysokość utraconych dochodów).

Przez utratę dochodu należy rozumieć:

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

ea) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

f) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratę świadczenia rodzicielskiego,

h) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2015 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2015 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2015 roku.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2015 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć  dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

a) zakończenie urlopu wychowawczego,

b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Podstawa prawna:

1)   Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.);

2)   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229 ze zm.)

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData