Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195 z późn. zm.), wprowadzająca program rządowy "Rodzina 500+".

Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia wychowawczego następuje na wniosek składany w formie papierowej lub elektronicznej przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Ponadto w sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1200 zł, świadczenie to przysługuje także na pierwsze dziecko w rodzinie, tj. jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. Po upływie tego okresu prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający do dnia 30 września 2017 r.), jest rok kalendarzowy 2014, natomiast w następnych okresach będzie to rok kalendarzowy poprzedzający okres, na jaki ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego.

Należy jednocześnie podkreślić, że prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu, określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, jednakże nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października tego roku, natomiast w przypadku, gdy w/w wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada tego roku.

 

Ważną kwestią przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego jest fakt przebywania członka rodziny poza granicami kraju, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W tej sytuacji organ właściwy (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego) przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa wyżej, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

5) dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci kryterium dochodowe - 800,00 zł lub 1200,00 zł - w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

6) osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem (wywiad taki przeprowadza się wówczas, gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego).

W przypadku, gdy osoba ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, do wniosku dołącza odpowiednio:

1) oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

c) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

d) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny, niezależnie o tego, czy wnioskodawca ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, czy wyłącznie na drugie i następne dziecko, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, m in.:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData