Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Jedną z najbardziej trwałych wartości w społeczeństwie oraz najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka jest rodzina.

Niewydolność rodziców zaburza zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka. Złe warunki materialne rodziny, powodujące sytuacje, w których rodzina nie będzie w stanie własnym staraniem zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych, to tylko jeden z czynników prowadzących do wykluczenia społecznego.

Mając na uwadze, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi, w dniu 9 czerwca 2011 roku przyjęto ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z zapisami tej ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, przede wszystkim na gminach.

Wspieranie rodziny to zespół planowych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania swych funkcji.

Realizując zadania ustawy zawsze należy mieć na względzie podmiotowość dziecka oraz jego prawa w szczególności do:

 1. wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania poza rodziną tj. w rodzinnych formach pieczy zastępczej,

 2. powrotu do rodziny,

 3. utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów,

 4. stabilnego środowiska wychowawczego,

 5. kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawyi wypoczynku,

 1. pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia.

Zasady wspierania rodziny

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej należy zapewnić wsparcie, które polega na:

 1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,

 2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

 3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

 4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

 5. pomocy w integracji rodziny,

 6. przeciwdziałaniu marginalizacji rodziny,

 7. dążeniu do integracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 1. pracy z rodziną,

 2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Do zadań gminy w zakresie wspierania rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

4) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinny domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

5) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Do zadań asystenta należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodzin,

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej właściwymi organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami i osobami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej przez gminę lub podmiot, któremu zlecono to zadanie.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData