Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Rodzaje świadczeń rodzinnych, warunki nabywania prawa, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1518 z późniejszymi zmianami).

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim,

 2. cudzoziemcom:

  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
   o zabezpieczeniu społecznym,

  3. przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

 • zasiłek pielęgnacyjny

 • specjalny zasiłek opiekuńczy

 • świadczenie pielęgnacyjne

 • świadczenie rodzicielskie

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData