Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 7/2021

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Kierownika Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piotrkowie Kujawskim.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  PRACOWNIKA SOCJALNEGO PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY  W SYTUACJI  BEZPOŚREDNIEGO ZGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA  DZIECKA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W  RODZINIE

I. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249);
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020, poz.360, ze zm.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876
  ze zm.);
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444,
  ze zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy   " Niebieska Karta "  (Dz. U. z 2011,
  Nr 209, poz. 1245);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie ( Dz. U z 2011 r., Nr 81, poz. 448).

II. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W SYTUACJI  BEZPOŚREDNIEGO ZGROŻENIA  ŻYCIA LUB ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE  zwane dalej Procedurą

1. W sytuacji, gdy pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe (w godzinach pracy), stwierdza sytuację bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka
w związku z występowaniem przemocy w rodzinie w jakiejkolwiek formie, ma prawo do odebrania dziecka z rodziny i umieszczenia go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej   w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu np. matki, ojca, babci, dziadka, brata, siostry, ciotki, wujka,  w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
i w związku z tym  niezwłocznie wnioskuje o:

a) do właściwego miejscowo organu Policji (można za pośrednictwem interweniującego policjanta) o udział Policji w tych czynnościach. Udział policjanta zapewnia właściwy ze względu na miejsce wykonywania tych czynności organ Policji (kierownik właściwej jednostki Policji na szczeblu co najmniej komendanta komisariatu lub policjanta działającego z jego upoważnienia). Ze względu na fakt, iż wezwanie funkcjonariusza Policji na miejsce czynności  podjętych przez pracownika socjalnego z reguły ma charakter interwencyjny odbywa się ono poprzez:

- osobiste zgłoszenie do właściwego dzielnicowego,

- telefoniczne  zgłoszenie poprzez kontakt z dyżurnym jednostki Policji,

- zgłoszenie na telefon alarmowy: 112 lub  997 lub  999.

Jeżeli wniosku, o którym mowa wyżej, pracownik socjalny nie przekaże interweniującemu policjantowi to przesyła go do organu Policji faksem, emailem, skanem na stanowisko kierowania do dyżurnego właściwej jednostki Policji lub przekazuje w inny sposób ustalony przez kierownika jednostki pomocy społecznej  z organem Policji (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Procedury) po zakończeniu czynności interwencyjnych.

b) udział jednostki ochrony zdrowia (lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego).

2. Pracownik socjalny wraz z przedstawicielem Policji i przedstawicielem  ochrony zdrowia:

a) wspólnie diagnozują sytuację, oceniając stan zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, pod kątem zasadności odebrania dziecka,

b) oceniają stan sanitarno-higieniczny mieszkania,   

c) sprawdzają kto sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, w jakim jest stanie, czy znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

d) wspólnie podejmują decyzję dotyczącą odebrania dziecka z rodziny
i umieszczenia go:

- u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego,

w rodzinie zastępczej zawodowej niespokrewnionej o charakterze pogotowia rodzinnego,

- w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Podczas czynności odebrania dziecka z rodziny należy zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby dobro dziecka nie zostało naruszone, a zwłaszcza aby nie doznało ono krzywdy fizycznej lub moralnej.

4. W przypadku braku możliwości umieszczenia dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, pracownik socjalny nawiązuje kontakt z osobą wskazaną przez powiatową jednostkę pomocy społecznej, która jest odpowiedzialna za koordynację zagadnień związanych z wyszukiwaniem miejsc w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.

5. Osobami wyznaczonymi na podstawie poleceń Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
nr WPS.IX.9421.1.54.2.2020.BG z dnia 9 grudnia 2020 r. do kontaktu ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie są:

a) Anna Bartczak tel. 665 159 983,

b) Agnieszka Wojtysiak 604 182 821,

c) Magda Bentkowska 783 962 640,

d) Lilia Bachurska 531 443 048,

e) Sylwia Konwent 721 142 316.

6. Po podjęciu decyzji o odebraniu dziecka funkcjonariusz Policji wykonuje następujące czynności:

a) udziela pracownikowi socjalnemu pomocy, która obejmuje:

- zapewnienie bezpieczeństwa osobistego dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania;

- w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie pogotowia ratunkowego;

- ustalenie tożsamości osoby najbliższej, uprawnionego członka rodziny zastępczej lub uprawnionego pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której umieszczone zostanie dziecko.

7. Pracownik socjalny lub przedstawiciel Policji wręcza rodzicom/opiekunom pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka do właściwego sądu opiekuńczego, w którym mogą się oni domagać zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania i wręcza im druk pisemnego pouczenia o prawie złożenia takiego zażalenia o którym mowa w załączniku nr 2 do Procedury.

8. W sytuacji braku możliwości wręczenia pouczenia o prawie złożenia zażalenia (np. ze względu na stan znacznego upojenia alkoholowego) rodziców/opiekunów pouczenie to wręcza następnego dnia osobiście lub za pośrednictwem funkcjonariusza Policji albo przesyła pocztą za potwierdzeniem odbioru.

9. Jeżeli rodzice/opiekunowie odebranego dziecka chcą złożyć zażalenie, o którym mowa w pkt. 6 za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji – przyjmują takie zażalenie niezwłocznie przekazują je do właściwego sądu opiekuńczego. Wzór zażalenia stanowi  załącznik nr 3 do Procedury.

10. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun nie złożył na piśmie zażalenia na odebranie dziecka i chce je złożyć ustnie, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji przyjmuje to zażalenie do protokołu w terminie wskazanym w pouczeniu zgodnie z  załącznikiem  nr 4 do Procedury.

11. Funkcjonariusz Policji po podjęciu decyzji o odebraniu dziecka sporządza z przeprowadzonych czynności notatkę urzędową (wzór załącznik nr 5), zawierającą w szczególności:

a) jego imię i nazwisko oraz stopień służbowy;

b) określenie daty i miejsca przeprowadzonych czynności;

c) informacje o formie i treści wniosków pracownika socjalnego, dotyczących jego udziału w czynnościach odebrania dziecka z rodziny;

d) imię i nazwisko pracownika socjalnego oraz adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

e) imię i nazwisko lekarza lub ratownika medycznego, lub pielęgniarki, którzy uczestniczyli w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny;

f) imię i nazwisko oraz inne dane niezbędne do ustalenia tożsamości odbieranego dziecka, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz innych uczestników postępowania obecnych w miejscu wykonywania czynności;

g) opis wykonanych czynności, w tym informacje o podjętej decyzji,
z uwzględnieniem stanowisk poszczególnych uczestników;

h)wskazanie osób, którym funkcjonariusz wręczył pisemne pouczenie o prawie do złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka

i) informację o wniesieniu za pośrednictwem funkcjonariusza Policji zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka;

j) informację o osobie i miejscu, w którym umieszczono odebrane dziecko, jeśli będzie on uczestniczył w tej czynności. Kopię tej notatki urzędowej Funkcjonariusz Policji przekazuje do właściwego sądu opiekuńczego oraz do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

12. Po umieszczeniu dziecka u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, przejmującej opiekę nad dzieckiem, pracownik socjalny przyjmuje od niej oświadczenie oraz zawiadamia właściwego miejscowo pracownika socjalnego lub kierownika pomocy społecznej, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Procedury.

13. Po przekazaniu dziecka pod opiekę innej niezamieszkającej wspólnie osoby najbliższej, właściwy miejscowo pracownik socjalny pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu umieszczenia dziecka, udaje się do miejsca pobytu dziecka, celem sprawdzenia warunków bytowych dziecka i podjęcia decyzji co do dalszego postępowania względem tego dziecka

14. Pracownik socjalny niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24 godzin - powiadamia właściwy sąd opiekuńczy zgodnie z załącznikiem nr 7 do Procedury  o odebraniu dziecka i umieszczeniu go: 

a) u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art.115 § 11 Kodeksu karnego,

b) w rodzinie zastępczej zawodowej niespokrewnionej o charakterze pogotowia rodzinnego,

c) w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

III. PRZEWÓZ DZIECKA

1. Za kompleksowe zabezpieczenie sytuacji dziecka odpowiadają wszystkie służby uczestniczące w procedurze odbierania dziecka z rodziny, tj.:

a) pracownik socjalny,  

b) funkcjonariusz Policji,

c) lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka.

2. Jedna ze służb wskazanych ustawowo, o których mowa w pkt. 1 będzie dysponowała samochodem służbowym.

3. Jeżeli po uzgodnieniu z pozostałymi służbami obowiązku przewiezienia dziecka     podejmie się pracownik socjalny, to obowiązek ten spoczywa na  Mieście  i Gminie  w Piotrkowie Kujawskim jako organie odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W  przypadku braku możliwości zapewnienia transportu przez Miasto i  Gminę  Piotrków Kujawski, transport dziecka odbywa się w obecności pracownika socjalnego wezwaną taksówką.

4. W przypadku transportu dziecka taksówką nad bezpieczeństwem transportu dziecka czuwa przedstawiciel Policji. Koszty transportu taksówką ponosi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

5. Funkcjonariusz policji na wniosek pracownika socjalnego, udziela niezbędnej pomocy przy umieszczenia dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 8 do Procedury.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData